Tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

SUOMEN VIIHDERAVINTOLAT OY:N ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Suomen Viihderavintolat Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Viihderavintolat Oy
Kaivokatu 12, 00100 Helsinki
info@suomenviihderavintolat.fi
045 138 1634

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Anne Pikkarainen, anne@suomenviihderavintolat.fi, 045 138 1634

3. Rekisterin nimi

Suomen Viihderavintolat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Kanta-asiakashintojen tarjoaminen. Kanta-asiakashintoihin oikeuttavan kanta-asiakaskortin hallinnoiminen (esim. mahdollisuus saada maksutta uusi kortti kadonneen tilalle). Kanta-asiakashintoihin oikeuttavan kanta-asiakassovelluksen hallinnoiminen.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy Suomen Viihderavintolat Oy:n ja asiakkaan välisestä asiakassuhteesta. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Käsitellyt henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei tietojen säilyttämiseen ole muuta perustetta (esim. asiakkaan pyyntö säilyttää tiedot). Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa päivittää tietosuojaselostetta. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä ilmoitetaan asianmukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla seuraava oikeudet:

• Oikeus päästä omiin tietoihinsa

• Oikeus tietojen oikaisemiseen

• Oikeus tietojen poistamiseen

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

• Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (vastustamisoikeus)

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus päästä omiin tietoihinsa – Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen henkilötiedon oikaisua.

Oikeus tietojen poistamiseen – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (vastustamisoikeus) – Rekisteröidyllä on oikeus turvautua tietosuojalainsäädännössä turvattuun rekisteröidyn vastustamisoikeuteen, eli vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen, mikäli mahdollista.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.


Dokumentti päivitetty 12.4.2023